• Home
  • algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

Exclusieve Schoorstenen B.V.: Exclusieve Schoorstenen B.V. te Ede,
Opdrachtgever: de wederpartij van Exclusieve Schoorstenen B.V.,
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Exclusieve Schoorstenen B.V. en Opdrachtgever.

 

Artikel 2 - Algemeen

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen Exclusieve Schoorstenen B.V. en een Opdrachtgever waarop Exclusieve Schoorstenen B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Exclusieve Schoorstenen B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Exclusieve Schoorstenen B.V. en Opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3 - Offertes

1. Een offerte is vrijblijvend, vermeldt de betalingswijze en geeft inzicht in de prijs.

2. De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van Exclusieve Schoorstenen B.V.. 

3. Indien de Opdrachtgever de offerte niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in het vorige artikel bedoelde gegevens terug te geven aan Exclusieve Schoorstenen B.V..

4. Exclusieve Schoorstenen B.V. is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te brengen, mits zij de Opdrachtgever vooraf schriftelijk op de kosten heeft gewezen. 

5. De prijzen in offertes en de overeenkomst zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

Artikel 4 – Totstandkoming Overeenkomst

1. Een overeenkomst komt eerst tot stand als Exclusieve Schoorstenen B.V. en Opdrachtgever de Overeenkomst hebben ondertekend of als Exclusieve Schoorstenen B.V. met toestemming van Opdrachtgever met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen. Eventuele wijzigingen in de overeenkomst komen tot stand door aanbod en aanvaarding. 

2. Opleveringstermijnen zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod is Exclusieve Schoorstenen B.V. daaraan niet gebonden. 

 

Artikel 5 – Levering

1. De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal Exclusieve Schoorstenen B.V. in overleg treden met de Opdrachtgever. Exclusieve Schoorstenen B.V. zal dan niet tot betaling van enige boete of schadevergoeding tegenover de Opdrachtgever gehouden zijn.

2. Tenzij anders overeengekomen vinden leveringen plaats af magazijn, zijnde de plaats van waaruit door Exclusieve Schoorstenen B.V. of namens Exclusieve Schoorstenen B.V. wordt geleverd. De zaken worden derhalve geacht te zijn geleverd, zodra zij in of op het vervoermiddel zijn geladen.

3. Tenzij anders is overeengekomen worden de verzend- en transportkosten door Exclusieve Schoorstenen B.V. aan Opdrachtgever apart in rekening gebracht.

Artikel 6 - Specifieke bepaling betreffende de Opd

1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Exclusieve Schoorstenen B.V. tijdig beschikt over alle informatie waarover Opdrachtgever beschikt, voor zover dit nodig is om de overeenkomst uit te voeren.

2. Opdrachtgever vrijwaart Exclusieve Schoorstenen B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem opgedragen wijzigingen. Dit laat de waarschuwingsplicht van Exclusieve Schoorstenen B.V. onverlet.

4. Indien Opdrachtgever levering van goederen aan Exclusieve Schoorstenen B.V. voorschrijft, is Opdrachtgever er voor verantwoordelijk wanneer die goederen functioneel ongeschikt zijn. Hiervan is sprake als ze naar hun aard niet geschikt zijn voor het doel waarvoor ze blijkens de overeenkomst bestemd zijn. Deze bepaling laat de waarschuwingsplicht van Exclusieve Schoorstenen B.V. onverlet.

5. De Opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.

6. Opdrachtgever mag, behoudens schriftelijke goedkeuring van Exclusieve Schoorstenen B.V. zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan een ander overdragen.

7. Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken direct in ontvangst te nemen zodra Exclusieve Schoorstenen B.V. tot levering in staat is, tenzij anders overeengekomen. Indien als gevolg van niet afname van de zaken deze geheel of gedeeltelijk door Exclusieve Schoorstenen B.V. moeten worden opgeslagen, dan is deze gerechtigd de noodzakelijke opslagkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Niet afname schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 7 - Specifieke bepalingen betreffende Excl

1. Exclusieve Schoorstenen B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Exclusieve Schoorstenen B.V. is niet verplicht te contracteren met een door Opdrachtgever aangegeven hulppersoon, indien Exclusieve Schoorstenen B.V. de contractvoorwaarden van deze hulppersoon niet wenst te accepteren.

3. Exclusieve Schoorstenen B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Exclusieve Schoorstenen B.V. is uit- gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Exclusieve Schoorstenen B.V. kenbaar behoorde te zijn.

4. Exclusieve Schoorstenen B.V. is gerechtigd fasen of elementen ter toetsing of goedkeuring aan de Opdrachtgever voor te leggen. 

5. Exclusieve Schoorstenen B.V. dient de werkzaamheden zodanig te verrichten dat noch de Opdrachtgever noch derden nodeloos hinder hebben en dat schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

6. Exclusieve Schoorstenen B.V. is verplicht alle aanspraken uit hoofde van garanties die hem door hulppersonen of leveranciers worden verstrekt aan Opdrachtgever over te dragen.

7. Is aan de Opdrachtgever een model of schets getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen

Artikel 8 - Prijsstijging

1. Exclusieve Schoorstenen B.V. mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Exclusieve Schoorstenen B.V. kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen (van 5% of meer) hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld materialen, lonen, grondstoffen of huurprijzen. 

2. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet. In geval van ontbinding is artikel 13 lid 3 sub a en sub c van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 9 - Wijziging van de overeenkomst

1. De Opdrachtgever is gerechtigd om wijzigingen aan Exclusieve Schoorstenen B.V. op te dragen. Exclusieve Schoorstenen B.V. zal daarbij zo veel als mogelijk is aangeven of een wijziging meer- of minderwerk met zich mee brengt.

2. Exclusieve Schoorstenen B.V. is niet verplicht een door Opdrachtgever opgedragen wijziging uit te voeren indien:

a. de wijziging niet schriftelijk is opgedragen, of

b. de uitvoering van de wijziging een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare verstoring van de Werkzaamheden tot gevolg zou hebben, of

c. de uitvoering van de wijziging tot gevolg zou hebben dat Exclusieve Schoorstenen B.V. zou worden verplicht tot werkzaamheden die zijn technische kennis en/of capaciteit te boven gaan, of

d. de uitvoering van de wijziging voor Exclusieve Schoorstenen B.V. naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, gelet op de wederzijdse belangen, onaanvaardbaar zou zijn.

3. Indien Exclusieve Schoorstenen B.V. weigert een opgedragen wijziging uit te voeren, zal zij dit zo spoedig mogelijk de Opdrachtgever meedelen.

4. Exclusieve Schoorstenen B.V. is gerechtigd documenten of werkzaamheden te wijzigingen, voor zover het resultaat ervan beantwoordt aan de bepalingen van de overeenkomst. 

5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

6. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Exclusieve Schoorstenen B.V. zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever wordt geacht alsdan in te stemmen met de termijnverlenging.

7. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Exclusieve Schoorstenen B.V. de Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk inlichten.

8. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Exclusieve Schoorstenen B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 10 - Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Exclusieve Schoorstenen B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Exclusieve Schoorstenen B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4. Exclusieve Schoorstenen B.V. heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Exclusieve Schoorstenen B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Exclusieve Schoorstenen B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Exclusieve Schoorstenen B.V. geleverde zaken blijven eigendom van Exclusieve Schoorstenen B.V. totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Exclusieve Schoorstenen B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Exclusieve Schoorstenen B.V. zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat Exclusieve Schoorstenen B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Exclusieve Schoorstenen B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Exclusieve Schoorstenen B.V. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 - Incassokosten

1. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend conform de staffel van het Besluit Incassokosten (BIK).

Artikel 13 - Opschorting en ontbinding

1. Exclusieve Schoorstenen B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst Exclusieve Schoorstenen B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

2. Voorts is Exclusieve Schoorstenen B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

3. Indien Opdrachtgever de overeenkomst ontbindt of opzegt, heeft Exclusieve Schoorstenen B.V. aanspraak op:

a. een vergoeding van de in de overeenkomst vastgelegde prijs, berekend naar de stand van de werkzaamheden op het moment van ontbinding of opzegging 

b. een vergoeding van 5% van het resterende deel van de in de overeenkomst vastgelegde prijs dat de Opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij volledige uitvoering van de werkzaamheden;

c. een vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die Exclusieve Schoorstenen B.V. op het tijdstip van ontbinding of opzegging reeds is aangegaan met het oog op de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van Exclusieve Schoorstenen B.V. is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag (exclusief btw).

2. Exclusieve Schoorstenen B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

3. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Exclusieve Schoorstenen B.V. voor schade die het gevolg is van opzet of bewust roekeloosheid van Exclusieve Schoorstenen B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.

4. Alle vorderingsrechten van Opdrachtgever jegens Exclusieve Schoorstenen B.V., hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond, vervalen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en Opdrachtgever de betreffende vorderingen niet binnen een periode van één (1) jaar in rechte aanhangig heeft gemaakt.

Artikel 15 - Reclames

1. Opdrachtgever heeft de plicht de ontvangen producten te controleren en zichtbare gebreken direct en schriftelijk te melden aan Exclusieve Schoorstenen B.V.. Niet zichtbare gebreken dienen binnen drie dagen nadat deze zijn ontdekt, dan wel redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt, te worden gemeld aan Exclusieve Schoorstenen B.V.. 

2. Bij niet nakoming van deze verplichting vervallen alle rechten van Opdrachtgever om zich op een gebrekkige levering te beroepen.

Artikel 16 - Garantie

1. Indien met Opdrachtgever een garantieperiode is overeengekomen, zijn de Garantievoorwaarden van toepassing.

Artikel 17 - Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Exclusieve Schoorstenen B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Exclusieve Schoorstenen B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen en niet-Werkbare dagen in het bedrijf van Exclusieve Schoorstenen B.V. worden daaronder begrepen.

3. Exclusieve Schoorstenen B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Exclusieve Schoorstenen B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

5. Voor zoveel Exclusieve Schoorstenen B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is artikel 13 lid 3 sub a en sub c van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 18 - Intellectuele eigendom en auteursrech

1. Alle rechten van intellectueel eigendom berusten bij Exclusieve Schoorstenen B.V..

2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het opgeleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. 

3. Alle door Exclusieve Schoorstenen B.V. eventueel verstrekte stukken zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Opdrachtgever te worden gebruikt en, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

4. Alle door Exclusieve Schoorstenen B.V. geleverde of vervaardigde producten mogen door Opdrachtgever niet, zonder voorafgaande toestemming van Exclusieve Schoorstenen B.V., worden verveelvoudigd.

Artikel 19 - Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van Exclusieve Schoorstenen B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Exclusieve Schoorstenen B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20 - Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Exclusieve Schoorstenen B.V. en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.